Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Definitief advies NFPK+ op subsidieaanvraag


Inleiding
De Vereniging Vrienden van het Lied omschrijft zichzelf als enige specifieke podiumkunstinstelling in Nederland die zich beijvert de liedkunst te promoten. De vereniging heeft naar eigen zeggen het karakter van een netwerkorganisatie en kent 25 afdelingen die over het gehele land verspreid zijn. De doelstelling van de instelling is het bevorderen van de liedkunst'.
Volgens het beleidsplan zijn de verenigingsactiviteiten primair gericht op het organiseren van kleinschalige vocale kamermuziekconcerten op artistiek hoog niveau. Daarnaast worden audities, cursussen en masterclasses georganiseerd. De vereniging stelt wat programmering betreft aanvullend op de landelijke culturele infrastructuur' te zijn en deze structureel te onderhouden, wat de subcultuur zangkunst betreft'. Bovendien stelt de vereniging jonge vocalisten en hun begeleiders in staat hun persoonlijk cultureel ondernemerschap te verbinden met de infrastructuur van kamermuziekpodia die de vereniging hun biedt'. Het streven van de Vereniging Vrienden van het Lied is om het bezoekersaantal in de komende periode te verhogen naar 3000 bezoekers gemiddeld per jaar. Dit wil zij bereiken door incidenteel grotere podia te gaan zoeken en door een actieve en gerichte marketing en publiciteit.
De Vereniging Vrienden van het Lied ontvangt subsidie in het kader van de Cultuurnota 2005-2008.


Beoordeling
De commissie heeft waardering voor de taak die Vereniging Vrienden van het Lied zich ten doel stelt. Zij is echter van mening dat de verenigingsactiviteiten al jaren vrijwel onzichtbaar zijn en slechts bekend bij een heel klein publiek.
Het beleidsplan bevestigt de indruk van de commissie dat de instelling een sterk in zichzelf gekeerd karakter heeft. Een belangrijke taak van de Vereniging Vrienden van het Lied, het auditeren en coachen van jonge solisten, wordt in de aanvraag nauwelijks toegelicht. Dat betreft zowel de wijze van auditeren als het coachingstraject. Daardoor is het voor de commissie onmogelijk om vast te stellen welke resultaten deze werkwijze garandeert. Ondanks de in de aanvraag getoonde inzet kan de commissie op grond hiervan geen positief oordeel vellen over de artistieke visie, noch over de artistieke ontwikkeling van de Vereniging Vrienden van het Lied.
Daarnaast heeft de commissie te weinig vertrouwen dat de Vereniging Vrienden van het Lied erin zal slagen om wél voldoende zichtbaar te zijn in het Nederlandse podiumkunstenbestel. Het concept van de vereniging om door middel van een vrijwilligersnetwerk zowel podia als publiek te genereren functioneert weliswaar al lange tijd, maar wekt bij de commissie eveneens de indruk van een gesloten cirkel. Nieuwe publieksgroepen worden op deze manier niet bereikt. De maatregelen die de Vereniging Vrienden van het Lied in het beleidsplan voorstelt om daadkrachtig iets aan deze situatie te veranderen zijn volgens de commissie teleurstellend. De Vereniging Vrienden van het Lied heeft vele goede voornemens, zowel om met bestaande podia te gaan samenwerken als om actiever nieuwe publieksgroepen te benaderen, maar volgens de commissie is van omzetting van deze voornemens in effectief beleid geen sprake.


Conclusie en advies
De commissie heeft op grond van het beleidsplan onvoldoende vertrouwen in de artistieke visie en artistieke ontwikkeling van de Vereniging Vrienden van het Lied. Daarnaast is zij van mening dat de door de vereniging aangedragen oplossingen om de beperkte zichtbaarheid te vergroten niet zijn gestoeld op een effectief beleid. De Vereniging Vrienden van het Lied ontbeert volgens de commissie een professionele aanpak. Zij adviseert derhalve de Vereniging Vrienden van het Lied niet op te nemen in de regeling Vierjarige subsidies Podiumkunstinstellingen 2009-2012.


Financieel overzicht (subsidiebedragen per jaar in euro's)
Huidige cultuurnotasubsidie (prijspeil 2006) € 35.609
Gevraagd € 38.500
Geadviseerd € 0


21 augustus 2008
Adviezen
download advies 2008 (pdf)


» Advies 2004
download advies 2004 (pdf)


» Advies 2000
download advies 2000 (pdf)Website Raad voor Cultuur
» www.cultuur.nl
VvhL - KVK-nr. 40445139