Algemene ledenvergadering benoemt twee ereleden

Het leek een saaie Algemene Ledenvergadering te worden door de noodzakelijke nadruk op de financiën en de statutenwijziging, maar het werd toch nog feestelijk toen Annette Ovink en Lodewijk Meeuwsen tijdens de algemene ledenvergadering op 15 april jl. werden benoemd tot ereleden van de vereniging.

Nadat Annette haar presentatie had gehouden van haar Commissie Concerten, inclusief de overzichten met de concertcijfers en de bezoekersaantallen, richtte Dinant Krouwel het woord tot de leden en tot Annette in het bijzonder. Hij stond stil bij haar vele werkzaamheden voor de Vrienden van het Lied, die ze ook al jarenlang doet. Ze is contactpersoon van de afdeling Twente, voorzitter van de Commissie Concerten, organisator van leden-voor-ledenconcerten, gastgever voor liedrecitals en de beroemde amateurcursussen en zet zich ook nog in voor projecten in de Euregio. De lofrede is hier te lezen en stimuleerde de ledenvergadering om Annette bij acclamatie te benoemen tot erelid.

Direct daarna week het bestuur nog een keer af van de agenda en sprak Leo Samama de leden en speciaal Lodewijk Meeuwsen toe. Lodewijk werd in 2006 lid en raakte direct intensief betrokken bij de vereniging. Na de ernstige bestuurscrisis in 2007 was hij twee jaar voorzitter van het bestuur en zorgde weer voor verbinding in de vereniging dankzij zijn aimabele karakter en grote kennis van het zangersvak. Daarna zat hij tot 2018 in het bestuurslid en werd toen voorzitter van de raad van advies voor artistieke zaken. Hiervan nam hij in december 2022 afscheid. Na de toespraak van Leo, die hier te lezen is, werd ook Lodewijk bij acclamatie benoemd tot erelid.

Beide nieuwe ereleden kregen nog een mooi boeket. De afdeling Twente heeft nu drie ereleden!