privacyverklaring

Vrienden van de Lied is zich ervan bewust dat u haar persoonlijke gegevens ter beschikking stelt. De vereniging realiseert zich dat u vertrouwen in haar stelt en ziet het als haar verantwoordelijkheid zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u bewaren, waarom en met welke termijn. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Vrienden van het Lied verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van leden die wij verwerken: 

 • Voornaam, achternaam en initialen; 
 • Aanhef (heer/mevrouw); 
 • Geboortedatum; 
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • of u ons gemachtigd heeft om uw jaarlijkse lidmaatschapsbedrag te incasseren; 
 • en, indien u ons een machtiging tot incasso heeft afgegeven, het bankrekeningnummer.

 

Ten behoeve van de nieuwsbrieven bewaren wij uitsluitend: 

 • Voornaam, achternaam en initialen 
 • Aanhef (heer/mevrouw) 
 • E-mailadres 
 • of u lid bent van Vrienden van het Lied.

 

Als u donateur of mecenas bent registreren wij bovendien: 

 • of u individueel of met partner donateur of mecenas geworden bent; 
 • of u ons gemachtigd heeft uw jaarlijkse donatie te incasseren; 
 • het bankrekeningnummer waarvoor u een machtiging heeft afgegeven; 
 • de overeenkomst periodieke schenking (wanneer u daarvan gebruik maakt); 
 • het bedrag van uw jaarlijkse donatie; 
 • (uitsluitend van mecenassen:) uw BSN-nummer 

 

Van musici aan wie wij opdrachten verlenen bewaren wij: 

 • Voor- en achternaam; 
 • Aanhef (heer/mevrouw); 
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • het bankrekeningnummer waarop de betaling wordt overgemaakt; 
 • (uitsluitend van niet-ingezetenen:) paspoortgegevens. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@vvhl.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Vrienden van het Lied verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betalingen (lidmaatschap, opdrachten etc.); 
 • Verzenden van ons magazine De Liedvriend, nieuwsbrief, flyers en overige correspondentie; 
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
 • om een actueel bestand van leden en relaties in stand te kunnen houden. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Vrienden van het Lied neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vrienden van het Lied) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Vrienden van het Lied bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 • Oud-leden en oude relaties: 12 maanden. 
 • Overleden leden en relatie: 6 maanden. 
 • Ontvangers van de nieuwsbrief: 12 maanden 
 • Schenkingsovereenkomsten (gegevens mecenassen) bewaren wij gedurende de door de Belastingdienst voorgeschreven termijn van 7 jaar. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Vrienden van het Lied verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Wij geven uw gegevens niet door buiten de EU. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Vrienden van het Lied gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en waar nodig te verbeteren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vrienden van het Lied en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Voor de nieuwsbrieven kunt u zich te allen tijde uitschrijven door gebruik te maken van de link in de voettekst. Uw gegevens blijven dan echter wel behouden. Wanneer u definitief van de verzendlijst verwijderd wenst te worden, stuur dan een mail aan ledenadministratie@vvhl.nl met uw verzoek. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@vvhl.nl . 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Vrienden van het Lied wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Vrienden van het Lied neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (zie hieronder). 

Vrienden van het Lied heeft een verwerkingsregister met algemene informatie over de soort persoonsgegevens die ze verwerkt en waarom ze dat doet. Het verwerkingsregister is niet openbaar maar kan door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden ingezien en gecontroleerd. 

 

Contactgegevens: 

https://www.vvhl.nl 

Graaf Janlaan 6 
3708GM Zeist 
+31 (0)30 6913202 

Frank Bakx is de Functionaris Gegevensbescherming van Vrienden van het Lied. 

Hij is te bereiken via penningmeester@vvhl.nl .